Đánh giá lợi ích về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Đánh giá lợi ích về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

5 Tháng 3 2015
Đánh giá lợi ích doanh nghiệp của các quan hệ đối tác mang lại từ các chương trình trách nhiệm xã hội Đánh gia về mặt quản trị doanh nghiệp ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ/LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ/CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT...
Danh sách những lĩnh vực hỗ trợ có thể liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp

Danh sách những lĩnh vực hỗ trợ có thể liên quan tới lợi ích của doanh nghiệp

5 Tháng 3 2015
Nếu doanh nghiệp quan tâm đến các vấn đề sau: Doanh nghiệp có thể xem xét hỗ trợ các chương trình hay tổ chức dưới đây Những người có hoàn cảnh khó khăn: Thất nghiệp, nghèo đói, vô gia cư, nạn nhân của thảm họa hoặc thiên tai, nạn nhân của bạo lực gia đình...
Giá trị của các chương trình trách nhiệm xã hội và hỗ trợ từ thiện

Giá trị của các chương trình trách nhiệm xã hội và hỗ trợ từ thiện

5 Tháng 3 2015
Các hoạt động quản trị, xã hội, và môi trường tạo ra giá trị theo bốn khía cạnh sau của doanh nghiệp. Tăng trưởng Lợi nhuận về vốn Quản lý Rủi ro Chất lượng Quản lý Thị trường mới Sản phẩm mới Người tiêu dùng/ Khách hàng mới Sáng tạo Danh tiếng/.....
Ưu đãi về Thuế cho doanh nghiệp

Ưu đãi về Thuế cho doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Đóng góp từ thiện sẽ được lợi ích gì về mặt thuế? Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều 9, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...
Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiện

Khung pháp lý cho hoạt động tài trợ từ thiện

3 Tháng 3 2015
Hoạt động từ thiện (philanthropy) có thể được hiểu theo nhiều nghĩa: Nhìn chung là những nỗ lực để cải thiện chất lượng sống, phúc lợi cho con người thông qua các khoản đóng góp tình nguyện của cá nhân, tổ chức.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp