Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

4 Tháng 3 2015
Ngày nay xu hướng hợp tác giữa các tổ chức NGO và CSOs đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ngày nay động lực chính để có sự hợp tác giữa hai khu vực này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp