Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp

Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp

3 Tháng 3 2015
Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ từ thiện bao gồm ba loại hình chính dưới đây.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp