Xác định tổ chức để hỗ trợ

Xác định tổ chức để hỗ trợ

4 Tháng 3 2015
Sau khi xác định các nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào, tổ chức từ thiện sẽ xem xét cách chọn đối tác/tổ chức từ thiện. Thông qua các tổ chức đối tác, tổ chức từ thiện doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu của mình, vì vậy việc xem xét cách lựa chọn hỗ trợ thế nào và thông qua tổ chức nào là rất quan trọng.
Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp

Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp

4 Tháng 3 2015
Các lãnh đạo của các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp. Bằng cách đưa ra sáng kiến để gắn những nỗ lực hỗ trợ từ thiện với các hoạt động kinh doanh, những nhà lãnh đạo có thể giúp sử dụng hiệu quả những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và đưa ra các ý tưởng mới có thể tạo ra những kết quả và tác động tích cực cho chính doanh nghiệp và cho xã hội.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp