Chiến lược OneFPT

Chiến lược OneFPT

4 Tháng 3 2015
Chiến lược OneFPT là chiến lược tạo hướng đi cho FPT trong giải quyết lâu dài về trách nhiệm xã hội trong mọi khía cạnh ở các chương trình khác nhau như: Phát triển doanh nghiệp lớn mạnh và bền vững, góp phần hưng thịnh quốc gia, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh đóng góp ngân sách, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh, cam kết với khách hàng, phát triển văn hóa doanh nghiệp đặc trưng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ công nhân viên.
HỖ TRỢ NHỮNG LĨNH VỰC GÌ VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

HỖ TRỢ NHỮNG LĨNH VỰC GÌ VÀ BẰNG CÁCH NÀO?

4 Tháng 3 2015
Để có chương trình từ thiện thành công và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và xã hội, doanh nghiệp cần phải hiểu biết những hoạt động và chương trình nào mà doanh nghiệp sẽ hỗ trợ – và lý do tại sao. Để làm được điều này doanh nghiệp cần xác định lợi ích của công ty với nhu cầu và lợi ích của cộng đồng.
Hỗ trợ từ thiện bằng gì?

Hỗ trợ từ thiện bằng gì?

4 Tháng 3 2015
Những vấn đề nào về kinh doanh hiện nay mà doanh nghiệp đang lo lắng? Chương trình từ thiện của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan và với những thị trường mà doanh nghiệp quan tâm như thế nào? Và để xây dựng được mối liên hệ đó thì doanh nghiệp cần quan tâm đến những ai và cơ quan nào?
Tài trợ hiện đại và vai trò của phụ nữ

Tài trợ hiện đại và vai trò của phụ nữ

4 Tháng 3 2015
Mô hình tài trợ truyền thống gồm tài trợ trực tiếp cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các vấn đề xã hội:
Đầu tư tác động – Góc nhìn từ Mỹ

Đầu tư tác động – Góc nhìn từ Mỹ

4 Tháng 3 2015
Đầu tư tác động là gì? Các khoản đầu tư có động cơ tạo ra tác động xã hội tốt đẹp Giá trị tài chính và xã hội đem lại được đo lường. Tại sao đầu tư tác động? Đầu tư cá nhân để giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên […]
Đóng góp cộng đồng tại Việt Nam

Đóng góp cộng đồng tại Việt Nam

3 Tháng 3 2015
Tài trợ chiến lược hiện đại Cuộc thảo luận giữa các nhà tài trợ từ thiện nữ Việt Nam & Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9, 2014
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp