Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

5 Tháng 3 2015
Ngày nay xu hướng hợp tác giữa các tổ chức NGO và CSOs đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ngày nay động lực chính để có sự hợp tác giữa hai khu vực này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược hơn giữa các doan nghiệp và các cổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Những mối quan hệ này được thiết lập nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nội bộ của doanh nghiệp cũng như những tác động đối với bên ngoài do hoạt động của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp