Các lĩnh vực hoạt động của NGO/CSO

Các lĩnh vực hoạt động của NGO/CSO

4 Tháng 3 2015
Xóa nghèo và phát triển cộng đồng là những lĩnh vực trọng tâm truyền thống của các CSO Việt Nam. Các hoạt động này đặc biệt tập trung nhiều tại các vùng sâu vùng xa và những vùng có nhiều đồng bào thiểu số sinh sống, chủ yếu được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế hoặc từ nguồn ngân sách nhà nước.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp