Tạo ra giá trị chia sẻ

Tạo ra giá trị chia sẻ

3 Tháng 3 2015
Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng khái niệm “chia sẻ giá trị” – creating shared value (CSV). Có nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động những cũng cùng đồng thời tạo ra các giá trị mà các bên liên quan khác cũng ủng hộ và chia sẻ (xem sơ đồ dưới đây).
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp