Tạo ra giá trị chia sẻ

03/03/2015

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng khái niệm “chia sẻ giá trị” – creating shared value (CSV). Có nghĩa là các doanh nghiệp hoạt động những cũng cùng đồng thời tạo ra các giá trị mà các bên liên quan khác cũng ủng hộ và chia sẻ (xem sơ đồ dưới đây).

 

Tạo ra giá trị chia sẻ giữa doanh nghiệp và xã hội

Đối với nhiều doanh nghiệp thì Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) cũng chưa đủ mà phải dựa trên cách tiếp cận cùng chia sẻ giá trị (CSV) chia sẻ giữa doanh nghiệp và các bên liên quan.  Hãy xem các doanh nghiệp điều chỉnh cách tiếp cận từ CSR sang CSV theo sơ đồ dưới đây:

Doanh nghiệp điều chỉnh cách tiếp cận từ CSR sang CSV

Còn đối với những doanh nghiệp khác ở Châu Âu (ví dụ ở Hà Lan) họ cũng có cách tiếp cận theo hướng khác, nhưng cũng sẽ đảm bảo lợi ích của các bên liên quan, và do đó sẽ tạo ra các giá trị cùng chia sẻ. Cách tiếp cận đó được thể hiện trong hình vẽ dưới đây:

Tạo ra giá trị chia sẻ giữa doanh nghiệp và xã hội ở các nước Châu Âu

Dưới đây là ví dụ cách tiếp cận chia sẻ giá trị của công ty Nestlé:

Cách tiếp cận chia sẻ giá trị của công ty Nestlé 01

Cách tiếp cận chia sẻ giá trị của công ty Nestlé 02

 
 
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp