Đóng góp cộng đồng tại Việt Nam

03/03/2015

Tài trợ chiến lược hiện đại Cuộc thảo luận giữa các nhà tài trợ từ thiện nữ Việt Nam & Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9, 2014

Chủ đề thảo luận

  • Truyền thống từ thiện
  • Khung pháp lý
  • Các nhân tố chính
  • Những ví dụ
  • Thách thức
  • Triển vọng tương lai

 

Xem tài liệu tại đây: Collective-Giving-in-Vietnam-16Sep14_VNese.pdf

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp