Hỗ trợ từ thiện bằng gì?

04/03/2015

Những vấn đề nào về kinh doanh hiện nay mà doanh nghiệp đang lo lắng? Chương trình từ thiện của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan và với những thị trường mà doanh nghiệp quan tâm như thế nào? Và để xây dựng được mối liên hệ đó thì doanh nghiệp cần quan tâm đến những ai và cơ quan nào?

Các xu hướng đang nổi lên trong các hoạt động hỗ trợ từ thiện

Các xu hướng đang nổi lên trong các hoạt động hỗ trợ từ thiện

Các tài sản doanh nghiệp có thể đầu tư vào xã hội

Các tài sản doanh nghiệp có thể đầu tư vào xã hội

Những câu hỏi dưới đây có thể đạt ra cho các chương trình hỗ trợ từ thiện:

  • Những vấn đề nào về kinh doanh hiện nay mà doanh nghiệp đang lo lắng? Chương trình từ thiện của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với các bên liên quan và với những thị trường mà doanh nghiệp quan tâm như thế nào? Và để xây dựng được mối liên hệ đó thì doanh nghiệp cần quan tâm đến những ai và cơ quan nào?
  • Những tài sản và nguồn lực chính của doanh nghiệp là gì, những năng lực và nguồn lực mà chúng ta có thể cung cấp và cho xã hội? Làm thế nào doanh nghiệp có thể chứng tỏ được là khối doanh nghiệp có sức mạnh để giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường. Làm thế nào để xã hội cũng quan tâm đến những vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm? Làm thế nào để doanh nghiệp có thể tận dụng được các kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức của nhân viên cảu doanh nghiệp cho các hoạt động hỗ trợ từ thiện?
  • Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá và đo lường được kết quả đối và lợi ích mang lại cho doanh nghiệp và cho xã hội? Dựa trên cơ sở dữ liệu nào để đo lường và đánh giá?
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp