Tài trợ hiện đại và vai trò của phụ nữ

04/03/2015

Mô hình tài trợ truyền thống gồm tài trợ trực tiếp cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các vấn đề xã hội:

Tài trợ hiện đại là gì?

Mô hình tài trợ truyền thống gồm tài trợ trực tiếp cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các vấn đề xã hội:

  • Các nhà tài trợ quyết định hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận nào và số tiền hỗ trợ là bao nhiêu
  • Các tổ chức Phi lợi nhuận có trách nhiệm phát triển và thực hiện các giải pháp đối với các vấn đề trong xã hội

Các mô hình mới hơn của tài trợ tập trung vào tác động:

  • Tài trợ có chiến lược – cố gắng tạo nên sự thay đổi một cách có hệ thống bằng cách tập trung vào nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề xã hội.
  • Thiện doanh – các nhà tài trợ tham gia vào các tổ chức phi lợi nhuận như các nhà đầu tư thay vì chỉ là những người đóng góp tiền, như tham gia vào ban cố vấn, hay làm việc như một nhân viên của tổ chức và hỗ trợ phát triển tổ chức đó. 
  • Đầu tư tác động – Các nhà tài trợ đóng vai trò như nhà đầu tư và kỳ vọng các tác động xã hội cũng như kỳ vọng đạt được mục tiêu tài chính trên khoản đầu tư.
  • Tài trợ xúc tác – các nhà đầu tư tập trung vào việc tạo nên sự thay đổi, nâng cao vị thế của các bên liên quan và tạo điều kiện cho các mối quan hệ hợp tác.
    (Theo Diễn đàn từ thiện Châu Á)

Tham khảo tài liệu: Modern_Philanthropy_and_the_Role_of_Women_16Sep2014_VNese.pdf

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp