Xác định tổ chức để hỗ trợ

04/03/2015

Sau khi xác định các nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào, tổ chức từ thiện sẽ xem xét cách chọn đối tác/tổ chức từ thiện. Thông qua các tổ chức đối tác, tổ chức từ thiện doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu của mình, vì vậy việc xem xét cách lựa chọn hỗ trợ thế nào và thông qua tổ chức nào là rất quan trọng.

Sau khi xác định các nguồn lực sẽ được phân bổ như thế nào, tổ chức từ thiện sẽ xem xét cách chọn đối tác/tổ chức từ thiện. Thông qua các tổ chức đối tác, tổ chức từ thiện doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu của mình, vì vậy việc xem xét cách lựa chọn hỗ trợ thế nào và thông qua tổ chức nào là rất quan trọng.

 Xây dựng các yếu tố và tiêu chí để doanh nghiệp có thể xem xét những gì tổ chức nên hỗ trợ, ví dụ như:

  • Các hoạt động cụ thể (ví dụ như nghiên cứu, thể thao)
  • Khu vực địa lý (ví dụ như tỉnh, huyện, … nơi mà doanh nghiệp có hoạt động)
  • Nhóm hưởng lợi (ví dụ như; thanh thiếu niên, đối tượng thiệt thòi)

Những đánh giá cần phải xem xét trên cơ sở tương ứng với số lượng tiền, thời gian và các nguồn lực khác mà doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư.

Một số câu hỏi gợi ý dưới đây có thể giúp doanh nghiệp xác định cơ quan hỗ trợ:

  1. Tổ chức có giấy phép thành lập không? Cơ quan ra quyết định thành lập và loại hình của tổ chức.
  2. Tài khoản của tổ chức có được kiểm toán (nếu có yêu cầu) và sẵn sàng không?
  3. Tổ chức làm các báo cáo hàng năm không?
  4. Nhiệm vụ và tầm nhìn của tổ chức có phù hợp với những mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hỗ trợ không?
  5. Tổ chức có thể thể hiện rằng chiến lược phù hợp với mục tiêu không?
  6. Tổ chức có thể thể hiện các bằng chứng về tác động không?
  7. Tổ chức có được các nhà tài trợ khác biết đến không? Có mối quan hệ với các tổ chức khác không?

 Xác định tổ chức để hỗ trợ

Hình ảnh tổ chức LIN – một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động rất hiệu quả trong vai trò kết nối từ thiện doanh nghiệp các tổ chức từ thiện và cộng đồng tại Việt Nam

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp