Vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp

04/03/2015

Các lãnh đạo của các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp. Bằng cách đưa ra sáng kiến để gắn những nỗ lực hỗ trợ từ thiện với các hoạt động kinh doanh, những nhà lãnh đạo có thể giúp sử dụng hiệu quả những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và đưa ra các ý tưởng mới có thể tạo ra những kết quả và tác động tích cực cho chính doanh nghiệp và cho xã hội.

Các lãnh đạo của các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp. Bằng cách đưa ra sáng kiến để gắn những nỗ lực hỗ trợ từ thiện với các hoạt động kinh doanh, những nhà lãnh đạo có thể giúp sử dụng hiệu quả những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và đưa ra các ý tưởng mới có thể tạo ra những kết quả và tác động tích cực cho chính doanh nghiệp và cho xã hội. Nếu kết hợp hiệu quả thì những nỗ lực này cũng sẽ giúp doanh nghiệp có ảnh hưởng tốt với xã hội và do đó tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Để có thể làm được điều đó, vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp là rất quan trọng. Họ cần có những cam kết mạnh mẽ, linh hoạt và cần có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này. Muốn vậy họ cần vận động sự tham gia rộng rãi của các bên có liên quan trong lĩnh vực từ thiện doanh nghiệp và cần mở rộng ra, với cổ đông và  những đối tượng có liên quan đến doanh nghiệp.

 Vai trò của lãnh đạo các tổ chức NGOs. XHDS

 Các nhà lãnh đạo của các tổ chức xã hội dân sự cũng cần định nghĩa lại và nẵm vững vai trò của từ thiện doanh nghiệp. Bằng cách đưa ra sáng kiến để gắn những nỗ lực hỗ trợ từ thiện với các hoạt động kinh doanh, những nhà lãnh đạo có thể giúp sử dụng hiệu quả những nguồn lực hiện có của doanh nghiệp và đưa ra các ý tưởng mới có thể tạo ra những kết quả và tác động tích cực cho chính doanh nghiệp và cho xã hội. Nếu kết hợp hiệu quả thì những nỗ lực này cũng sẽ giúp doanh nghiệp có ảnh hưởng tốt với xã hội và do đó tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 Để có thể làm được điều đó, vai trò lãnh đạo của doanh nghiệp là rất quan trọng. Họ cần có những cam kết mạnh mẽ, linh hoạt và cần có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực này. Muốn vậy họ cần vận động sự tham gia rộng rãi của các bên có liên quan trong lĩnh vực từ thiện doanh nghiệp và cần mở rộng ra, với cổ đông và  những đối tượng có liên quan đến doanh nghiệp.

Vai trò của lãnh đạo của các cơ quan chính phủ, các nhà hoạch định chính sách

 Các nhà lãnh đạo của các tổ chức và cơ quan chính phủ và nhà nước cần đánh giá đúng tầm quan trọng và vai trò của từ thiện doanh nghiệp nhằm có những chiến lược thích hợp để thúc đẩy tạo nguồn lực cho phát triển lâu dài về kinh tế , xã hội và môi trường.

 Để có thể làm được điều đó, họ cần có những cam kết mạnh mẽ, linh hoạt và cần có hiểu biết sâu rộng về hỗ trợ từ thiện, vai trò của các doanh nghiệp cũng như các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự để có thể hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình này.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp