Đánh giá lợi ích về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

05/03/2015

Đánh giá lợi ích doanh nghiệp của các quan hệ đối tác mang lại từ các chương trình trách nhiệm xã hội Đánh gia về mặt quản trị doanh nghiệp ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ/LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ/CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT...

 

Đánh giá lợi ích doanh nghiệp của các quan hệ đối tác mang lại từ các chương trình trách nhiệm xã hội

Đánh gia về mặt quản trị doanh nghiệp
ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT
GIẢM THIỂU RỦI RO
Các khoản nợ tương lai Định tính và định lượng
♦    Giảm tiếp xúc với các tai nạn liên quan tới trách nhiệm pháp lý do hoạt động kinh doanh gây ra (dùng nguyên liệu bất hợp pháp, không tuân thủ luật …)
♦    Trách nhiệm sản xuất hàng hóa không sử dụng hóa chất/ hóa chất độc hại
♦    Nâng cao an toàn lao động cho người lao động và cộng đồng

♦    Giảm gánh nặng pháp lý nếu gặp rắc rối về tuân thủ luật pháp

♦    Giảm trách nhiệm trách nhiệm bên ngoài do hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra (ô nhiễm, nước, không khí …)

♦    Giảm rủi ro thông qua việc giáo dục khách hàng về việc sử dụng các sản phẩm phù hợp và thân thiện với môi trường,

♦    Nâng cao việc quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Rủi ro do gián đoạn kinh doanh Định tính
♦    Nâng cao sự hiểu biết về nhu cầu của các bên liên quan hiện tại và trong tương lai
♦    Tăng cường mối quan hệ với nhà cung cấp và các đối tác doanh nghiệp
♦    Tăng cường tiếp cận với các nguồn lực

♦    Nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng và đảm bảo sự minh bạch,

♦    Bảo vệ khả năng tồn tại của tài sản dài hạn

CHI PHÍ
Chi phí vốn Định tính và định lượng
♦    Tăng sự hấp dẫn của việc bảo mật của công ty đối với các nhà đầu tư “trách nhiệm xã hội”
♦    Tăng sự hấp dẫn đối với người cho vay
♦    Lãi suất ưu đãi

♦    Tăng lợi nhuận do rủi ro thấp, chi phí thấp và doanh thu tăng cao,

♦    Định giá cổ phiếu cáo hơn do cải thiện triển vọng tương lai

Chi phí vật tư và hóa chất Định lượng
♦    Giảm chi phí vật tư
♦    Giảm chi phí vận chuyển hàng tồn kho
♦    Giảm xử lý chất thải
Chi phí năng lượng Định lượng
♦    Giảm chi phí năng lượng
♦    Giảm tính dễ bị tổn thương với biến động chi phí năng lượng
Chi phí nước Định tính và định lượng
♦    Giảm chi phí nước và xử lý nước
♦    Tiếp cận với nguồn nước
Phí chuyên chở và vận chuyển Định lượng
♦    Giảm chi phí nhiên liệu và vận hành phương tiện
♦    Tăng hiệu quả chi phí do các sản phẩm đóng gói nhẹ hơn, nhỏ hơn và hiệu quả hơn
♦    Ít phương tiện hoặc bốc dỡ hơn,

♦    Định tuyến hiệu quả hơn

Đánh giá lợi ích môi trường và sức khỏe đối với người lao động và cộng đồng

ĐÁNH GIÁ CÁI GÌ LOẠI HÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ CẦN XEM XÉT
GIẢM PHÁT THẢI, CHẤT THẢI VÀ CHẤT ĐỘC
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) Định lượng ♦ Giảm phát thải khí nhà kính trong thu mua, sản xuất, hậu cần, bán lẻ hoặc sử dụng của khách hàng
Giảm phát thải ô nhiễm nguy hiểm Định lượng
♦   Giảm phát thải ô nhiễm vào không khí, nước và đất
♦   Giảm phát thải chất gây nghiện vào không khí, nước và đất
♦   Giảm các phát thải thiếu tiêu chuẩn ra không khí

♦   Xem xét cắt giảm thu mua, sản xuất, hậu cần và tiêu dùng khách hàng

Giảm chất thải rắn (hoặc sử dụng nguyên liệu) Định lượng và định tính
¨  Giảm chất thải rắn từ các hoạt động của công ty¨  Giảm đóng gói
¨  Tăng cường sử dụng vật liệu tái chế trong các thành phần sản phẩm

¨  Tăng cường  tái chế bởi khách hàng

 

Sử dụng chất rắn độc hại Định lượng và định tính
♦   Giảm chất độc hại trong quá trình thu mua và sản xuất
♦   Giảm hàm lượng độc hại của sản phẩm (ví dụ, thông qua R&D)
BẢO TỒN VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Giảm sử dụng năng lượng Định lượng và định tính
♦   Tăng cường sử dụng các sản phẩm tiết kiệm nước
♦   Giảm sử dụng nước trong thu mua, sản xuất hoặc sử dụng của khách hàng
Giảm sử dụng nước Định lượng và định tính
♦   Tăng cường sử dụng các sản phẩm tiết kiệm nước
♦   Giảm sử dụng nước trong quá trình thu mua,  sản xuất hoặc sử dụng của khách hàng
Khôi phục và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên Định lượng và định tính ♦ Khôi phục và bảo vệ đất, nước hoặc đôngj thực vật hoang dã trong thu mua, sản xuất, hậu cần và bán lẻ
ẢNH HƯỞNG CHUỖI GIÁ TRỊ
Ảnh hưởng hành vi chuỗi giá trị, kết quả của lợi ích môi trường  Định lượng và định tính
♦   Lãnh đạo và ảnh hưởng trong các doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc cùng khu công nghiệp, cùng chuỗi giá trị và với các bên liên quan
♦   Lợi ích môi trường từ những thay đổi hành vi của nhà cung cấp, nhân viên, khách hàng, đối tác doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh
♦   Tiếp cận thông điệp giáo dục môi trường

♦   Thúc đẩy công nghệ  hoặc phương pháp tiếp cận thân thiện môi trường

 
Nguồn ảnh internet
 
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp