Ưu đãi về Thuế cho doanh nghiệp

04/03/2015

Đóng góp từ thiện sẽ được lợi ích gì về mặt thuế? Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Điều 9, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...

Đóng góp từ thiện sẽ được lợi ích gì về mặt thuế?

Theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Điều 9, Luật  sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp  có quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong, theo đó:

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Cụ thể những khoản chi có thể được trừ thuế bao gồm:

Chi tài trợ cho giáo dục đúng đối tượng quy định hoặc và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định của Bộ Tài chính.

Chi tài trợ cho y tế, đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định của Bộ Tài chính.

Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định của Bộ Tài chính (TT số 130/2008).

Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo đúng đối tượng quy định và có hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định của Bộ Tài chính (TT số 130/2008).

Ví dụ: hướng dẫn cụ thể đối với khoản tài trợ cho giáo dục

Tài trợ cho giáo dục gồm: tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật; Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu ban hành của Bộ tài chính); kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).”.

Nguồn ảnh Internet

Tham khảo tài liệu: Tax_incentives_for_philanthropy_EY-Sarah-Jubb_EN_Oct2010.pdf

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp