Những mong đợi từ cộng đồng đối với doanh nghiệp

04/03/2015

Ngày nay xã hội và cộng đồng mong đợi và yêu cầu nhiều hơn từ doanh nghiệp và chính vì vậy họ cũng đánh giá và nhìn vào doanh nghiệp không chỉ ở những hoạt động mà doanh nghiệp hỗ trợ hay số tiền và sản phẩm, dịch vụ, quà tặng mà doanh nghiệp cho đi, mà họ còn hết sức quan tâm đến cách doanh nghiệp hoạt động và vận hành. Những lĩnh vực cơ bản dưới đây nằm trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cho thấy những mong đợi của cộng đồng avf xã hội về trách nhiệm của doanh nghiệp. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược TNXH trong đó có chiến lược hỗ trợ cồng đồng để có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp đối với công chúng.

Ngày nay xã hội và cộng đồng mong đợi và yêu cầu nhiều hơn từ doanh nghiệp và chính vì vậy họ cũng đánh giá và nhìn vào doanh nghiệp không chỉ ở những hoạt động mà doanh nghiệp hỗ trợ hay số tiền và sản phẩm, dịch vụ, quà tặng mà doanh nghiệp cho đi, mà họ còn hết sức quan tâm đến cách doanh nghiệp hoạt động và vận hành. Những lĩnh vực cơ bản dưới đây nằm trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cho thấy những mong đợi của cộng đồng avf xã hội về trách nhiệm của doanh nghiệp. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược TNXH trong đó có chiến lược hỗ trợ cồng đồng để có thể đáp ứng yêu cầu của xã hội và xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp đối với công chúng.

Những mong đợi từ cộng đồng đối với doanh nghiệp

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp