Đầu tư xã hội tại Việt Nam

04/03/2015

Cung cấp các dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng yếu thế. Giải pháp sáng tạo và mẫu mực dành cho các lĩnh vực mới hoặc các khu vực đặc thù chưa được đầu tư một cách thích hợp.

Cung cấp các dịch vụ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng yếu thế.

Giải pháp sáng tạo và mẫu mực dành cho các lĩnh vực mới hoặc các khu vực đặc thù chưa được đầu tư một cách thích hợp.

Tham gia xã hội tạo việc làm, xây dựng năng lực và tạo thêm cơ hội, trao quyền cho cộng đồng khó khăn và thiệt thòi.

Xem tài liệu tại đây: Social-Impact-Investment-in-Vietnam-16Sep14_VNese.pdf

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp