Những câu hỏi mà các nhà tài trợ hay hỏi

04/03/2015

Có một số câu hỏi thường gặp mà các nhà tài trợ đặt ra cho các tổ chức tìm kiếm tài trợ.

The Missouri Common Grant Application cho phép người tạo quỹ và người tìm quỹ làm việc từ một danh sách các câu hỏi và định nghĩa mà tăng cường những thực hành bền vững của tổ chức phi chính phủ, và nó cũng được sử dụng như là một mẫu khi bạn phát triển quá trình phân bổ quỹ. Hãy tìm các thông tin từ trang web:  www.centerforgiving.org.

Những câu hỏi mà các nhà tài trợ hay hỏi

Trong số các câu hỏi tiêu chuẩn mà các nhà tài trợ thường xuyên đặt câu hỏi:

  1. Tổ chức của bạn là tổ chức 501 (c)(3) ? Xin đính kèm thư miễn thuế.
  2. Bạn đang yêu cầu bao nhiêu?
  3. Bạn đang tìm kiếm đóng góp cho mục đích gì? Hãy nêu cụ thể.
  4. Tại sao điều đó lại quan trọng?
  5. Ai đang hỗ trợ tổ  chức của bạn? Bạn nhận được từ các nguồn khác bao nhiêu?
  6. Bao nhiêu sẽ có lợi hoặc được phục vụ từ chương trình ngày?
  7. Làm thế nào bạn có thể đo lường chương trình của bạn thành công hay không?
  8. Những tổ chức nào khác trong cộng đồng cung cấp những dịch vụ tương tự, và chương trình của bạn khác nhau về tầm quan trọng và hiệu quả như thế nào?
  9. Xin đính kèm một danh sách các thành viên Hội đồng quản trị của Ban giám đốc tổ chức.
  10. Xin đính kèm một bản sao ngân sách của dự án và ngân sách hoạt động tổng thể của cơ.
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp