Bộ công cụ quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận

04/03/2015

Trung Tâm LIN đã hoàn thành bộ công cụ gồm 10 chủ đề liên quan đến quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), một phần của dự án nâng cao năng lực NPOs do Irish Aids tài trợ.

Trung Tâm LIN đã hoàn thành bộ công cụ gồm 10 chủ đề liên quan đến quản trị tổ chức dành cho các tổ chức phi lợi nhuận (NPO), một phần của dự án nâng cao năng lực NPOs do Irish Aids tài trợ.
Đây là đường links đến bộ công cụ:
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp