Xây dựng chiến lược từ thiện cho doanh nghiệp

04/03/2015

Để các hoạt động từ thiện của doanh nghiệp hiệu quả hơn và có tác động lớn hơn đối với các vấn đề nóng của xã hội và môi trường.Muốn như vậy, các doanh nghiệp cần biết rõ về những gì họ muốn đạt được và đánh giá được sự tiến triển.

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa quan tâm nhiều đến các vấn đề xã hội và môi trường cũng như các vấn đề xã hội khác. Các tổ chức NGOs và XHDS cần cung cấp thêm nhiều thông tin hơn và có thể đóng vai trò kết nối các doanh nghiệp với các cộng đồng hay các tổ chức phục vụ cộng đồng. Khi doanh nghiệp đã hiểu và nắm rõ lợi ích và tác động của các chương trình này.

Nghiên cứu các vấn đề mà doanh nghiệp sẽ ưu tiên hỗ trợ

Bước đầu tiên để xây dựng chiến lược là tiến hành nghiên cứu trên vấn đề hoặc đưa ra kế hoạch giải quyết một vấn đề nào đó thông qua các chương trình từ thiện của doanh nghiệp. Nghiên cứu ở giai đoạn này sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được doanh nghiệp đang làm từ thiện hay tài trợ trong lĩnh vực nào, tổ chức nào hay hoạt động gì đang có tác động lớn nhất và chương trình hay chiến lược nào không thành công. Doanh nghiệp nên kết hợp với các tổ chức NGOs hay tổ chức XHDS những tổ chức có kỹ năng và chuyên môn để tiến hành những nghiên cứu như vậy.

Một số câu hỏi hướng dẫn giúp doanh nghiệp bắt đầu nghiên cứu dưới đây:

  • Doanh nghiệp đã biết gì về các vấn đề xã hội và môi trường hiện nay mà doanh nghiệp quan tâm hay có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp?
  • Những thay đổi gì đang cần trong khu vực hay địa bàn mà doanh nghiệp đang hoạt động hay có sản phẩm, dịch vụ?
  • Những cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đang tham gia giải quyết những vấn đề này?
  • Có các tổ chức từ thiện, NGOs, XHDS khác đang tài trợ trong lĩnh vực này không?
  • Doanh nghiệp có thể hỗ trợ thế nào để tạo ra sự khác biệt?

Các tổ chức NGOs và xã hội dân sự cũng có thể đưa ra những sáng kiến nghiên cứu này và sau đó kêu gọi sự tham gia và hỗ trợ của doanh nghiệp.

Nghiên cứu sẽ giúp doanh nghiệp trả lời những câu hỏi trên và sẽ giúp doanh nghiệp đặt mục tiêu, xây dựng chương trình và qua đó cũng có cơ sở để đánh giá.

Xác định chiến lược

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá và các thông tin khác tìm được, doanh nghiệp hoàn toàn có thể xây dựng được chiến lược hỗ trợ từ thiên bao gồm mục tiêu, và các chương trình hay hoạt động cụ thể, và cách tiếp cận tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Các doanh nghiệp có thể tham vấn các tổ chức NGOs hay XHDS để họ có thể hỗ trợ xây dựng các chiến lược này.

Các hoạt động cần thiết phải tiến hành là:

  • Nghiên cứu và đổi mới cách tiến hành các chương trình từ thiện doanh nghiệp hiện nay
  • Giáo dục nâng cao nhận thức và hướng dẫn, đào tạo các tổ chức để có thể xây dựng được các chương trình hỗ trợ từ thiện cho doanh nghiệp và vận động sự tham gia tích cực và mạnh mẽ của họ
  • Vận động chính sách tạo điều kiện thuận lợi và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp
  • Chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức và thái độ, quan điểm và tầm nhìn về hỗ trợ từ thiện
Ông Nguyễn Quang Đông – Giám đốc Công ty AG chia sẻ về chiến lược từ thiện của doanh nghiệp trong Diễn đàn diễn ngày 9 tháng 8 năm 2014
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp