Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện

04/03/2015

Hỗ trợ từ thiện thống nhất và sắp xếp đúng thì nó vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp.

Hầu hết các công ty thì nền tảng chính của hỗ trợ từ thiện vẫn là tiếp tục hỗ trợ và đầu tư vào giải quyết những nhu cầu khẩn cấp hay cấp thiết, nền tảng này của chiến lược từ thiện vẫn là một trong những lĩnh vực cần duy trì và đầu tư. Giá trị của doanh nghiệp vẫn là chăm lo cho cộng đồng những người sẽ ủng hộ doanh nghiệp. Chính vì vậy đây vẫn sẽ tiếp tục là ưu tiên của các doanh nghiệp, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh về kinh tế và xã hội ở những địa bàn mà doanh nghiệp hoạt động. Những khoản hỗ trợ này giúp các cộng đồng vượt qua khó khăn ngay tức thì, hỗ trợ những khủng hoảng và tặng quà nhằm khuyến khích người lao động cùng hỗ trợ và tham gia vào các công tác tình nguyện. Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp cung cấp những hỗ trợ trên quy mô rộng. Những khoản hỗ trợ thường xuyên này sẽ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng. Và chính những hỗ trợ này giúp cho người lao động, khách hàng và các cơ quan liên quan đến doanh nghiệp thấy được họ là một doanh nghiệp đam mê hỗ trợ từ thiện, quan tâm đến cộng đồng và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Hỗ trợ từ thiện có chiến lược.

Hỗ trợ từ thiện có chiến lược là những khoản đầu tư phải mang lại kết quả tích cực cho xã hội và có gắn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thì được liệt kê vào danh mục đầu tư chiến lược. Những khoản đầu tư cho hỗ trợ từ thiện này có thể bao gồm vật chất và tài sản mà doanh nghiệp có thể hỗ trợ và gắn với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nói một cách khác, doanh nghiệp có thể sử dụng đa dạng khả năng chuyên môn, kỹ thuật và nguồn lực của doanh nghiệp để đầu tư vào các chương trình từ thiện mà có thể có ảnh hưởng và tác động lớn hơn về mặt xã hội và tạo ra uy tín cho doanh nghiệp.

Hỗ trợ từ thiện mang tính chất xúc tác.

Mục này gồm các khoản hỗ trợ nhằm nhen nhóm và hỗ trợ các sáng kiến hay những ý tưởng có tiềm năng mở rộng và mang lại sự thay đổi trên diện rộng và có thể giải quyết được những vấn đề xã hội lớn. Những sự đầu tư đó trở thành những tác nhân mang lại sự sáng tạo và sự thay đổi cho cả xã hội và cho chính doanh nghiệp. Mặc dù ranh giới giữa hỗ trợ từ thiện này và các khoản hỗi trợ từ thiện chiến lược có thể mờ nhạt. Nhưng điểm khác mấu chốt giữa hỗ trợ từ thiện chiến lược và hỗ trợ mang tính xúc tác là quy mô và ảnh hưởng cũng như tác động có thể mang lại sự thay đổi về chiến lược kinh doanh hay cách mà doanh nghiệp vận hành hay quản lý chuỗi cung ứng. Nếu thành công, thì những chương trình này sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động theo mô hình “chia sẻ giá trị”. Mô hình này sẽ tạo ra lợi ích lâu dài cho xã hội và doanh nghiệp bằng cách đáp ứng các nhu cầu của xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh cốt lõi và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp