Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp

03/03/2015

Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp Các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức NGOs và các doanh nghiệp cần định nghĩa lại vai trò của từ thiện doanh nghiệp trong thời gian tới và qua đó cũng thay đổi cách thức làm từ thiện của các doanh nghiệp

Cần có các sáng kiến để tổ chức lại các hoạt động từ thiện và cần gắn những hoạt động đó với các hoạt động kinh doanh. Các tổ chức NGOs, các tổ chức xã hội có thể đóng vai trò hỗ trợ, kết nối để huy động những nguồn lực mới và đưa ra các ý tưởng mới và xây dựng các chương trình có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho cả doanh nghiệp và cả xã hội. Sự kết hợp này cũng giúp nâng cao ảnh hưởng của công ty đối với xã hội và tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Những chương trình và hoạt động dưới đây cần phải được tiến hành để có thể thực hiện được những mục tiêu trên:

Tạo ra một khái niệm mới đối với hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp coi đó như một sự đầu tư cho xã hội.

Làm thế nào thay đổi được các doanh nghiệp có quan niêm khác đi và đổi mới về hỗ trợ từ thiện trong những năm tới? Chúng ta không thể giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan đến xã hội và môi trường trong tương lai nếu không có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp. Làm thế nào để kết nối được những giá trị của hỗ trợ từ thiện với những giá trị mà các tổ chức khác tạo ra, hoặc tạo ra các giá trị tăng thêm?

Xây dựng một “hệ thống điều hành” tạo cơ hội cho mọi người có thể tham gia đầu tư hỗ trợ từ thiện.

Những mô hình sẽ được tổ chức và vận hành như thế nào trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam để có thể tăng cường đầu tư cho các chương trình hỗ trợ từ thiện? Những yếu tố chủ yếu nào cần có để các chương trình có thể thành công?

Chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực này.

Những kỹ năng và những phẩm chất nào đòi hỏi phải có để có thể thực hiện thành công các chương trình hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp gắn với những yếu tố cần thiết trong chiến lược kinh doanh? Cần xây dựng những khả năng chuyên môn nào để những người thừa hành cần để có thể thực hiện được các chức năng đó?

Nâng cao hợp tác, chia sẻ thông tin và kiến thức.

Làm thế nào chúng ta đo được lợi ích mang lại với các khoản đầu tư đã bỏ ra và làm thể nào chúng ta có thể truyền thông được các ảnh hưởng mang lại? Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ được những kiến thức mà chúng ta được học hỏi một cách có hiệu quả nhất để xây dựng được các mối quan hệ hợp tác để có thể tận dụng được các nguồn lực và mở rộng quy mô?

Huy động “ảnh hưởng” của các nhà lãnh đạo đứng đằng sau để thúc đẩy các chương trình này.

Làm thế nào chúng ta có thể gắn các quỹ hỗ trợ của công ty với các hoạt động hỗ trợ từ thiện nói chung trong lĩnh vực này, trong chương trình nghị sự này để xây dựng lại thương hiệu và đem lại sức sống mới cho hỗ trợ từ thiện doanh nghiệp?

Để có thể thực hiện được những chương trình trên cần có sự tham gia và hỗ trợ của rất nhiều tổ chức cũng như các chính sách cần thiết khác của nhà nước.Bản thân các hiệp hội kinh doanh, các hiệp hội ngành, cũng cần đưa ra những cẩm nang “văn hóa ứng xử” cho các chương trình hỗ trợ từ thiện, để làm sao các chương trình hỗ trợ này có thể mang lại lợi ích lâu dài cho cả xã hội và cả doanh nghiệp.

Thúc đẩy hỗ trợ từ thiện trong doanh nghiệp

Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo tại huyện Thông Nông – tỉnh Cao Bằng
Nguồn ảnh: Internet

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp