Từ thiện doanh nghiệp là gì?

03/03/2015

“Từ thiện doanh nghiệp” là công tác từ thiện do các doanh nghiệp thực hiện. Thông thường đó là những hoạt động doanh nghiệp tài trợ hoặc hỗ trợ thực hiện nhằm giải quyết tận gốc một vấn đề xã hội nào đó. Từ thiện doanh nghiệp không mang lại lợi ích trực tiếp trong kinh doanh, nhưng có mang lại lợi ích gián tiếp. Doanh nghiệp có thể đóng góp bằng tiền mặt hoặc hiện vật, và có thể là một phần của chương trình TNXHDN.

 
  • Hoạt động thiện nguyện “philanthropy” khác với từ thiện đơn thuần “charity” cả về quy mô và cách giải quyết gốc rễ của vấn đề
  • Hoạt động từ thiện doanh nghiệp do các doanh nghiệp thực hiện. Theo Investopedia – thì hoạt động từ thiện “Philanthropy” khác với từ thiện đơn thuần “charity” về quy mô (http://www.investopedia.com/). Theo Dowelldogood – Có thể không thu được lợi ích trực tiếp, nhưng có thể thu được lợi ích gián tiếp (http://dowelldogood.net/)

 

Doanh nghiệp có thể tham gia từ thiện bằng tiền mặt và bằng hiện vật/các dịch vụ miễn phí

  • Theo Truist – Hoạt động từ thiện có mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người.
    http://truist.com/ 
  • Theo Causecast – hoạt động thiện nguyện không giống trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXH), nhưng đó là một phần của TNXHDN.
    http://causecast.com/ 
  • Kellie McElhaney: một giáo sư ở trường kinh doanh Haas cho rằng– “Chiến lược TNXHDN là chiến lược của doanh nghiệp được lồng ghép với các mục tiêu kinh doanh chính và năng lực để tạo ra giá trị kinh doanh và giá trị tích cực về xã hội/môi trường và lồng ghép vào các hoạt động kinh doanh thường ngày và văn hóa doanh nghiệp” http://www.haas.berkeley.edu/

 

 Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN) là mục tiêu cuối cùng, và từ thiện doanh nghiệp là điểm khởi đầu và là một phần quan trọng trong chiến lược TNXHDN.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp