Đầu tư tác động – Góc nhìn từ Mỹ

Đầu tư tác động – Góc nhìn từ Mỹ

4 Tháng 3 2015
Đầu tư tác động là gì? Các khoản đầu tư có động cơ tạo ra tác động xã hội tốt đẹp Giá trị tài chính và xã hội đem lại được đo lường. Tại sao đầu tư tác động? Đầu tư cá nhân để giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên […]
Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp

Hỗ trợ từ thiện khẩn cấp

3 Tháng 3 2015
Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ từ thiện bao gồm ba loại hình chính dưới đây.
Đóng góp cộng đồng tại Việt Nam

Đóng góp cộng đồng tại Việt Nam

3 Tháng 3 2015
Tài trợ chiến lược hiện đại Cuộc thảo luận giữa các nhà tài trợ từ thiện nữ Việt Nam & Hoa Kỳ ngày 16 tháng 9, 2014
1 2
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp