Hợp tác giữa NGO/CSOs và các doanh nghiệp – Kinh nghiệm từ các nước

05/03/2015

Ngày nay xu hướng hợp tác giữa các tổ chức NGO và CSOs đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Ngày nay động lực chính để có sự hợp tác giữa hai khu vực này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ từ thiện của doanh nghiệp. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều mối quan hệ đối tác chiến lược hơn giữa các doan nghiệp và các cổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận. Những mối quan hệ này được thiết lập nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động nội bộ của doanh nghiệp cũng như những tác động đối với bên ngoài do hoạt động của doanh nghiệp có thể ảnh hưởng.

Những mối quan hệ đối tác mới ngày nay giữa doanh nghiệp và NGO bao gồm cả sự tham gia của NGO và các hiệp hội (ví dụ như công đoàn) vào việc quyết định các vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Do đó, ngày nay CSR không chỉ còn là những hành động “đẹp” mà doanh nghiệp thực hiện trích ra từ lợi nhuận. Mà ngày nay, CSR phải bắt đầu từ vấn đề trọng tâm và cốt lõi là doanh nghiệp làm ra những lợi nhuận đó như thế nào.

Một xu hướng đáng chú ý là hiện nay các mối quan hệ doanh nghiệp – NGO ở các nước phát triển đang tham gia thúc đẩy phát triển bền vững ở các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển hay các nước nghèo hơn. Ví dụ Tổ chức thương mại công bằng của Anh ( khởi xướng một chương tình thí điểm năm 1997 làm việc với các công ty của Anh để xây dựng bộ tiêu chuẩn thực thi để hướng dẫn cho các đối tác cung ứng của họ ở các nước dang phát triển.

Một sáng kiến tương tự, với sứ mệnh lớn hơn với sự hỗ trợ của Chính phủ Anh khơi xướng năm 1998. Sáng kiến đạo đức trong thương mại (The Ethical Trading Initiative – ETI) là một liên minh các công ty, NGOs và công đoàn cam kết cùng nhau làm việc để xác định và thúc đẩy các thực tiễn tốt về lao động, bao gồm giám sát và xác minh độc lập. Các thành viên trong đó có chuỗi siêu thị J. Sainsbury và Tesco, những công ty hàng đầu trong ngành dệt may như Levi Strauss và the Pentland Group, và NGOs ví dụ như Oxfam và Quỹ cứu trợ trẻ em (Save the Children.)

Có rất nhiều quan hệ đối tác tương tự như vậy ở khắp nơi. Trong các quan hệ đối tác này, các tập đoạn không cho tiền các NGO mà họ hợp tác. Họ cũng không chỉ tập trung vào những nỗ lực hợp tác hay những sáng kiến mà không liên quan đến chính sách hay hoạt động của doanh nghiệp, như phát triển cộng đồng, các dự án bảo tồn hoặc những “việc làm tốt đẹp khác”.

Quên hệ hợp tác giứa doanh nghiệp và NGO nếu hiệu quả thì có thể mang lại hiệu quả và lợi ích to lớn với cộng đồng và xã hội mà nếu doanh nghiệp hay các tổ chức NGO đó nếu hoạt động riêng lẻ thì không thể dfạt được. Nhưng để làm được nhử vậy họ phải thực sự tìm hiểu và tin tưởng nhau và trở thành đối tác tin cậy.

Một xu hướng đáng chú ý là hiện nay các mối quan hệ doanh nghiệp – NGO ở các nước phát triển đang tham gia thúc đẩy phát triển bền vững ở các doanh nghiệp tại các nước đang phát triển hay các nước nghèo hơn. Ví dụ Tổ chức thương mại công bằng của Anh ( khởi xướng một chương tình thí điểm năm 1997 làm việc với các công ty của Anh để xây dựng bộ tiêu chuẩn thực thi để hướng dẫn cho các đối tác cung ứng của họ ở các nước dang phát triển.

Một sáng kiến tương tự, với sứ mệnh lớn hơn với sự hỗ trợ của Chính phủ Anh khơi xướng năm 1998. Sáng kiến đạo đức trong thương mại (The Ethical Trading Initiative – ETI) là một liên minh các công ty, NGOs và công đoàn cam kết cùng nhau làm việc để xác định và thúc đẩy các thực tiễn tốt về lao động, bao gồm giám sát và xác minh độc lập. Các thành viên trong đó có chuỗi siêu thị J. Sainsbury và Tesco, những công ty hàng đầu trong ngành dệt may như Levi Strauss và the Pentland Group, và NGOs ví dụ như Oxfam và Quỹ cứu trợ trẻ em (Save the Children.)

Có rất nhiều quan hệ đối tác tương tự như vậy ở khắp nơi. Trong các quan hệ đối tác này, các tập đoạn không cho tiền các NGO mà họ hợp tác. Họ cũng không chỉ tập trung vào những nỗ lực hợp tác hay những sáng kiến mà không liên quan đến chính sách hay hoạt động của doanh nghiệp, như phát triển cộng đồng, các dự án bảo tồn hoặc những “việc làm tốt đẹp khác”.

Quên hệ hợp tác giứa doanh nghiệp và NGO nếu hiệu quả thì có thể mang lại hiệu quả và lợi ích to lớn với cộng đồng và xã hội mà nếu doanh nghiệp hay các tổ chức NGO đó nếu hoạt động riêng lẻ thì không thể dfạt được. Nhưng để làm được nhử vậy họ phải thực sự tìm hiểu và tin tưởng nhau và trở thành đối tác tin cậy.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp