Hợp tác, cộng tác và chia sẻ kiến thức

04/03/2015

Hầu hết các chương trình từ thiện doanh nghiệp đều có những mục tiêu tham vọng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường phức tạp. Vì vậy ngay cả các tổ chức từ thiện hay NGOs lớn nhất cũng có nguồn lực hạn chế. Vì vậy, để có kết quả và tác động thực sự và lâu dài sẽ cần có sự hợp tác và cộng tác với nhiều cơ quan liên quan.

Hợp tác, cộng tác và  chia sẻ kiến thức

Hầu hết các chương trình từ thiện doanh nghiệp đều có những mục tiêu tham vọng nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường phức tạp. Vì vậy ngay cả các tổ chức từ thiện hay NGOs lớn nhất cũng có nguồn lực hạn chế. Vì vậy, để có kết quả và tác động thực sự và lâu dài sẽ cần có sự hợp tác và cộng tác với nhiều cơ quan liên quan.

Cần phân biệt giữa hợp tác và cộng tác: Hợp tác là bao gồm một nhóm các tổ chức hay doanh nghiệp, mỗi nhóm đầu tư vào một tổ chức chung để giải quyết từng mục tiêu riêng lẻ mà các doanh nghiệp cùng xác định và quyết tâm giải quyết. Họ tài trợ cho cùng một dự án nhưng không làm vì mục đích hoặc theo kế hoạch chung. Trong khi đó, cộng tác có mục tiêu cao hơn và các đối tác có mối quan hệ chặt chẽ hơn, và các hoạt động hay chương trình có mức độ lồng ghép cao hơn. Ví dụ như, một nhóm các tổ chức hay quỹ từ thiện cùng theo đuổi một mục tiêu chung, phối hợp chia sẻ trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý đầu tư, ví dụ đánh giá hay thời gian hỗ trợ.

Tài trợ hợp tác phổ biến hơn, vì cách này cho phép các tổ chức duy trì mục tiêu cá nhân của mình mà không cần phải thỏa hiệp các ưu tiên hoặc các thủ tục quản lý riêng của từng nhà tài trợ. Tuy nhiên việc kết hợp với các tổ chức khác không những có thể tối đa hóa tác động mà còn có lợi ích về mặt việc chia sẻ kiến thức, thông tin và truyền thông. Các tổ chức có thể có được dữ liệu và thông tin rất phong phú về điển hình tốt và không tốt trong những lĩnh vực mà tổ chức tập trung hỗ trợ.

Hợp tác, cộng tác và  chia sẻ kiến thức

Dù vậy, trong bất kỳ hình thức nào, các tổ chức nên chú ý:

  • Kết nối với đối tác/tổ chức được tài trợ làm cùng lĩnh vực
  • Tạo hoặc hỗ trợ các mạng lưới các tổ chức làm cùng vấn đề
  • Chia sẻ thông tin với các tổ chức đối tác/tổ chức được từ thiện

 

Khi có những cam kết mạnh mẽ để giải quyết một vấn đề xã hội hay môi trường nào đó, các tổ chức cùng với doanh nghiệp có thể xây dựng được chiến lược đúng đắn và sẵn sàng cộng tác với những tổ chức  khác để thực hiện chiến lược đó.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp