Hỗ trợ từ thiện mang tính chiến lược

04/03/2015

Tạo ra giá trị thông qua đầu tư vào các khoản hỗ trợ từ thiện Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ […]

To ra giá tr thông qua đu tư vào các khon h tr t thin

Hỗ trợ từ thiện có chiến lược và gắn với hoạt động kinh doanh thì có vừa tạo ra sản phẩm tốt cho xã hội vừa có lợi cho chính hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hỗ trợ từ thiện bao gồm ba loại hình chính dưới đây.

H tr t thin mang tính chiến lưc.

Các chương trình hỗ trợ từ thiện có chiến lược là những khoản đầu tư phải mang lại kết quả tích cực cho xã hội và có gắn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những khoản hỗ trợ hay chương trình hỗ trợ nào mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thì được liệt kê vào danh mục đầu tư chiến lược. Những khoản đầu tư cho hỗ trợ từ thiện này có thể bao gồm vật chất và tài sản mà doanh nghiệp có thể hỗ trợ và gắn với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không nhất thiết phải bằng tiền. Nói một cách khác, doanh nghiệp có thể sử dụng đa dạng khả năng chuyên môn, kỹ thuật và nguồn lực của doanh nghiệp để đầu tư vào các chương trình từ thiện mà có thể có ảnh hưởng và tác động lớn hơn về mặt xã hội và tạo ra uy tín cho doanh nghiệp.

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp