Gắn hỗ trợ từ thiện, hỗ trợ cộng đồng với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

03/03/2015

Ngày nay xã hội không chỉ quan tâm đến doanh nghiệp hỗ trợ gì cho cộng đồng, cách thức doanh nghiệp cho đi và hỗ trợ cộng đồng mà họ còn quan tâm nhiều hơn đến cách thức doanh nghiệp hoạt động, vận hành và kinh doanh. Trong những năm mở cửa và phát triển liên tục, hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều tác động đến xã hội và môi trường.

Cam kết của doanh nghiệp với xã hội

Cam kết của doanh nghiệp với xã hội

Điều chỉnh và áp dụng dựa trên báo cáo nghiên cứu của McKinsey & Company: “Hợp đồng xã hội doanh nghiệp: Nắm bắt cơ hội hoạt động từ thiện của doanh nghiệp”

Doanh nghiệp có thể đáp ứng được kỳ vọng và mong mỏi của xã hội khi thực hiện các trách nhiệm về kinh doanh và trách nhiệm đối với xã hội như dưới đây:

Trách nhiệm về kinh doanh và trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp