Nguồn lực doanh nghiệp có thể hỗ trợ

04/03/2015

Đánh giá yêu cầu hỗ trợ tương tự như đánh giá các cơ hội kinh doanh khác: quá trình này đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng xem các đề xuất đó có ý nghĩa không và một số câu hỏi cơ bản dưới đây cần phải được trả lời.

Các tài sản của công ty có thể đầu tư vào xã hội

Các tài sản doanh nghiệp có thể đầu tư vào xã hội

 

 Đánh giá yêu cầu tài trợ từ các tổ chức

Đánh giá yêu cầu hỗ trợ tương tự như đánh giá các cơ hội kinh doanh khác: quá trình này đòi hỏi phải đánh giá kỹ lưỡng xem các đề xuất đó có ý nghĩa không và một số câu hỏi cơ bản dưới đây cần phải được trả lời.

 • Tổ chức xin tài trợ có phải là một tổ chức có đăng ký không? Loại hình tổ chức là gì? Hoạt động trên nguyên tắc hay phương thức nào?
 • Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng như thế nào. Yêu cầu chi tiết cụ thể, ví dụ như bao nhiêu người sẽ được hưởng lợi từ những đóng góp này của doanh nghiệp .
 • Xác định xem tổ chức xin tài trợ có thể thực hiện hiệu quả mục tiêu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hãy tìm hiểu thêm về tổ chức:
 • Tổ chức có ban giám đốc năng động không?
 • Họ có các chương trình hỗ trợ cộng đồng theo hình thức tình nguyện viên và các khoản tài trợ trước có được sử dụng hiệu quả không?
 • Ngân sách và báo cáo tài chính có rõ ràng không?
 • Các chi phí hành chính và gây quỹ có hợp lý không?
 • Hõ đã có uy tín và danh tiếng tốt và những thành công trong cộng đồng chưa?
 • Các tổ chức này phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp như thế nào?
 • Đã hỏi ý kiến một người hỗ trợ hoặc người hưởng lợi của tổ chức này?
 • Các tổ chức ghi nhận sự đóng góp của các nhà tài trợ như thế nào?
 • Tổ chức này có vai trò gì trong cộng đồng?
FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp