Đóng góp cộng đồng – Một Mô hình từ thiện chiến lược cộng đồng

04/03/2015

Đóng góp cộng đồng cho phép những người có cùng quan điểm đóng góp 8ền của, nghiên cứu những nhu cầu của cộng đồng và cùng đưa ra quyết định trao tài trợ cho nơi nào. Đóng góp cộng đồng phát huy tối đa sức mạnh của hoạt động tài trợ chiến lược.

Thế nào là đóng góp cộng đồng?

  • Đóng góp cộng đồng cho phép những người có cùng quan điểm đóng góp 8ền của, nghiên cứu những nhu cầu của cộng đồng và cùng đưa ra quyết định trao tài trợ cho nơi nào. Đóng góp cộng đồng phát huy tối đa sức mạnh của hoạt động tài trợ chiến lược.
  • Không giống với tài trợ riêng lẻ, khi tham gia vào nhóm từ thiện các cá nhân có thể tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm làm từ thiện chiến lược. Đóng góp cộng đồng là một quá trình có sự tham gia, bao gồm các hoạt động đào tạo, xem xét các đề xuất, ra quyết định chung, tình nguyện và tham quan thực địa đến các tổ chức phi lợi nhuận.
  • Các nhóm có thể được tổ chức theo nhiều cách: từ các nhóm tình nguyện không chính thức cho đến các quỹ tài trợ.

Tham khảo tài liệu: Collective-Giving-in-USA-16Sep14_Vnese.pdf

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp