Vận động chính sách

04/03/2015

Trong khi khái niệm vận động chính sách vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam thì một số lớn các CSO đều khẳng định rằng họ đang tham gia vào loại hình hoạt động này. Tuy nhiên theo khảo sát cảu Quỹ Châu Á năm 2012 chao thấy CSO ở Hà Nội cho rằng […]

Trong khi khái niệm vận động chính sách vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam thì một số lớn các CSO đều khẳng định rằng họ đang tham gia vào loại hình hoạt động này. Tuy nhiên theo khảo sát cảu Quỹ Châu Á năm 2012 chao thấy CSO ở Hà Nội cho rằng họ hoạt động tích cực trong lĩnh vực vận động chính sách là nhiều hơn so với ở TPHCM.

Số tổ chức tham gia vào vận động chính sách, phân theo vùng và loại tổ chức

Sự khác biệt này giữa Hà Nội và TPHCM có thể được giải thích bởi một vài yếu tố: (i) các viện và trung tâm có năng lực nghiên cứu chiếm phần lớn số các tổ chức đang hoạt động tại Hà Nội; (ii) Vận động chính sách đòi hỏi có sự tiếp cận đến với các thông tin pháp luật cũng như các mối quan hệ với các nhà hoạch định chính sách, đây là điểm mà các tổ chức đóng tại Hà Nội có lợi thế; và (iii) Các CSO ở TPHCM có cảm nhận rằng các cơ quan công quyền thường cởi mở trong vấn đề tham gia/tham vấn chính sách với các tổ chức tại Hà Nội hơn là TPHCM.

Theo nghiên cứu so sánh về xã hội dân sự ở Việt Nam, do Quỹ Châu Á tiến hành tháng 10 năm 2012 (trang 24)

 

FLEGT VPA Vietnam
Từ thiện doanh nghiệp